PRYWATNE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE.
  Kredytobiorca
 

Szanowni Państwo!!!
W tym miejscu możecie zapoznać się z informacjami jakie wymagania formalne musi spełniać potencjalny Kredytobiorca, który chciałby ubiegać się o chwilówkę.
1. Profil Klienta:
a) wiek kredytobiorcy: minimum 18, maksimum- nie wymagamy wieku progowego (maksymalny wiek uzależniony od predyspozycji osobowych i psycho-fizycznych Pożyczkobiorcy!!!
b) ze względu na rezygnację resortu obrony z kolejnych naborów do służby wojskowej ulega zmianie obowiązek przedstawienia książeczko wojskowej dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28-go roku życia!!!
(JEDYNYM OBOWIĄZKOWO WYMAGANYM DOKUMENTEM DLA KAŻDEGO PROFILU KLIENTA JEST AKTUALNY-NOWY DOWÓD OSOBISTY!!!);
c) O chwilówkę może ubiegać się osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony(przy czym okres zatsrudnienia w obecnym zakładzie pracy nie może być krótszy niz pełne dwa miesiące kalendarzowe),zatrudniona na podstawie umów cywilno-prawnych(umowa zlecenie,umowa o dzieło),otrzymująca świadczenie przedemerytalne, emeryturę lub rentę(akceptujemy wszelkie rodzaje rent wypłacanych przez ZUS lub KRUS),uzyskująca dochód z tytułu alimentów na niepełnoletnie dziecko oraz innych źródeł dochodów, których wysokość i okres wypłacania pozwala na wywiązanie się z umowy pożyczki- w tym działalność gospodarcza(ryczałt,karta podatkowa,KPiR).

W każdym przypadku istnieje bezwzględna konieczność udokumentowania uzyskiwanego dochodu!!!
Nie przewidujemy udzielania chwilówek na tzw. oświadczenie o dochodach!!!


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani adres email:
Pana/Pani strona:
Pana/Pani wiadomość:
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (11 wejścia) tutaj! Copyright restrected  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=