PRYWATNE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE.
  Dokumenty
 

Spis wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o pożyczkę:

Każdy Kredytobiorca ubiegający sie o chwilówkę zobowiązany jest do przedstawienia:
1. Aktualnego dowodu osobistego, przy czym uznajemy jedynie nowe dowody osobiste(nie ma możliwości ubiegania sie o pożyczkę na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy);
2. Dokumetu potwierdzającego źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów, w zależności od profilu tego źródła:
a) zatrudnieni na umowę o pracę- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach netto za dwa ostatnie miesiące, poprzedzające złożenie wniosku o pożyczkę;
b) zatrudnieni na umowę zlecenie lub o dzieło- zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach netto za ostatnie dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku o chwilówkę + umowa zlecenie lub o dzieło(kserokopia, oryginał do wglądu);
c) emeryci/renciści- decyzję o przyznaniu świadczenia(ewentualnie ostatnią waloryzację świadczenia) + dwa ostatnie odcinki potwierdzające odbiór świadczenia lub dwa ostatnie wyciągi z konta bankowego, jeśli świadczenie wpływa na rachunek Kredytobiorcy;
d) pozostałe przypadki- decyzję organów wypłacających świadczenia czy zasiłki a w przypadku osób otrzmujących alimenty wyrok Sądu stwierdzający prawo do nabycia świadczenia i określający jego wysokość + dokument potwierdzający odbiór alimentów za dwa ostatnie miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku o pozyczkę.

UWAGA!!! Wszystkie rodzaje zaświadczeń ważne są jedynie 30 dni!!! Wyjątek stanowi decyzja o przyznaniu emerytury/renty lub ich waloryzacja!!!


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani adres email:
Pana/Pani strona:
Pana/Pani wiadomość:
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (8 wejścia) tutaj! Copyright restrected  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=